ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CARCALIU
 
comuna Carcaliu, judetul Tulcea, cod postal: 827020; tel: 0240574884; fax: 0240574802; e-mail: primaria_carcaliu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  


    

Analiza SWOT a Comunei Carcaliu, judeţul Tulcea       
   Puncte tari
- asezare cu legatura usoara la DN 22- Macin- Tulcea(prin DJ 222 L- 5,3 km;
- aşezare privilegiată la poalele Munţilor Macinului si la Dunare,langa un oras de marime mica Macin(10 km) şi doua oraşe mari: Brăila (24km)
- suprafete intinse de teren arabil irigat inainte de 1990,pretabil agriculturii performante;
- existenta unui mediu de afaceri,altul decat agricultura;
- cadru natural atragator(Dunare,rezervatia naturala muntii Macinului) si obiective cultural- istorice pretabile dezvoltarii turismului;
- populatie omogena,cu spirit gospodaresc;
- baza materiala buna pentru invatamant;
- management scolar adecvat;
- locuinte dotate cu apa potabila;)   
- tendinta de crestere a confortului locative (se construiesc bai si bucatarii dotate cu apa )
- padurile din teritoriu- posibilitati de agrement si peisaj atractiv;
- existenţa unor curse zilnice directe Smirdan – Macin - Tulcea;Braila si Galati;
- sistemul de alimentare cu apă potabilă se află în proprietatea Primăriei;
- conectarea la telefonia fixă 
- servicii de telefonie mobilă cu acoperire completă în toată comuna - reprezintă o alternativă la telefonia fixă;
- sistem de iluminat public în stare corespunzătoare.
- terenuri şi spaţii disponibile pentru dezvoltări economice;
- preocuparea şi deschiderea autorităţilor locale pentru stimularea şi sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri; 
- promovarea comunei prin site- ul de prezentare www.kameni.ro al CRLR
- comunicarea eficientă în cadrul comunei între Primarie şi cetăţeni;
- existenţa a unui cămin cultural si a unei biblioteci; 
- şcoala si CRLR contribuie la derularea corespunzătoare a programelor pentru valorificarea tradiţiilor locale;
- acces la servicii medicale(dispensar, farmacie);
- personal medical specializat (1 medic, 2asistenţi);
- personal calificat în medicina veterinara (1 tehnician) ;   

   Puncte slabe
- lipsa unei strategii locale;
- dimensiunile reţelelor nu permit furnizarea în condiţii optime a apei;
- lipsa sistemului centralizat de canalizare menajera;
- lipsa gazelor;
- lipsa de coordonare la nivel local cu privire la promovarea potenţialului natural, valorilor de patrimoniu istoric şi cultural;
- lipsa de fonduri pentru dezvoltarea agriculturii şi a zootehniei;
- practicarea unei agriculturi de subzistenţă;
- lipsa unor sisteme de valorificare a produselor agricole si animaliere;
- amplasarea geoclimatica nefavorabila(seceta) practicarii unei agriculturi performante;
- suprafata mica impadurita care determina accentuarea secetei;
- fragmentarea terenurilor arabile;
- terenurile intravilane si extravilane nu sunt intabulate in mare parte;
- sisteme de irigatii insuiciente; - nu este asigurarată o sistematizare corespunzătoare în pas cu extinderea zonelor de locuit (străzi principale şi străzi secundare) corespunzătoare către şi în cartierele noi al căror grad de expansiune este influenţat de necesitatea suplimentării spaţiilor de locuit;
- existenta unior zone de intravilan supuse riscului prabusirii;
- lipsa unei amenajări ambientale (parc).
- cost relativ ridicat al utilităţilor; 
- lipsa unui sistem adecvat de iluminat public în zonele de extindere ale comunei (cartiere noi);
- inexistenţa unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor;
- slaba diversificare a sectoarelor economice şi dependenţa celor dezvoltate de agricultura şi turism;
- parteneriatele public- privat inexistent;
- lipsa cursurilor locale de management destinate micilor întreprinzători, în special în sectorul turism şi servicii conexe;
- slaba implicare a comunităţii de afaceri în problemele comunităţii locale;
- lipsa unei culturi manageriale în sectorul privat;
- investiţii reduse în sectorul privat pe partea de resurse umane şi de formare profesională;- 
- plecarea tinerilor către alte oraşe mai mari care prezintă alte oportunităţi de ocupare;
- oferta de instruire redusă ca varietate - în mod special în direcţia formării profesionale pe segmentul turism şi activităţi conexe turismului;
- implicarea într- o mică măsură a tinerilor la viaţa culturală şi sportivă; 
- lipsa unor programe de educare/informare a populaţiei privind teme sociale (violenţa, consumul de alcool, de droguri);
- lipsa unor locuri de recreere/joacă în cadrul comunei;
- lipsa unei strategii adecvate de atragere a unor acţiuni sportive, culturale;
- insuficienta dotare cu materiale didactice;
- activităţi extraşcolare slab dezvoltate; 
- infrastructură insuficientă pentru protecţia naturii şi a peisajului; 
- slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în problematica protecţiei mediului; 

   Oportunităţi
- conditii favorabile unei agriculturi ecologice in gospodarii individuale; 
- posibilitatea înfiinţarii unei asociaţii intercomunitare; - politici naţionale de promovare a turismului in rezervatie.;
- posibilitatea de a atrage investiţii pe diverse 
activităţi (agroturism, agricultură) care să contribuie la îmbunătăţirea permanentă a situaţiei comunităţii locale prin menţinerea unei infrastructuri de acces în condiţii optime; 
- asfaltarea străzilor adiacente; 
- dezvoltarea infrastructurii (canalizare si statie de epurare) 
- accesarea unor linii de finanţare pe componenta de protecţie a mediului - gestionarea deşeurilor reciclabile;
- aducerea iluminatului public la standardele naţionale şi internaţionale în vigoare; 
- punerea în valoare a unor obiective cu valoare istorică; 
- racordarea satului la sistemul de alimentare cu gaze naturale; 
- politici guvernamentale de sprijin în turism; 
- programe guvernamentale şi europene de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi a microîntreprinderilor;
- deschiderea furnizorilor de instruire antreprenorială faţă de iniţierea de programe de formare profesională specializate pe meserii legate de turism şi servicii conexe; 
- implicarea actorilor locali din domeniile socio- economice în rezolvarea problemelor comunităţii;
- valorificarea/amenajarea zonelor de agrement şi a resurselor naturale neexploatate (apă, aer, peisaj) prin dezvoltarea  agroturismului; 
- dezvoltarea sectorului agricol prin horticultură, pomicultură, legumicultură în mod ecologic; 
- forţa de muncă disponibilă;
- înfiinţarea unui centru de informare turistică;
-  valorificarea produselor specifice şi ecologice; 
- posibilităţi de comercializare a produselor rezultate în urma creşterii animalelor (lână, carne, lactate);
- îmbunătăţirea imaginii, revitalizarea prestigiului zonei; 
- integrarea agriculturii şi dezvoltării rurale în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, prin stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial
- încurajarea parteneriatului public/ privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole;
- implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante. - accesarea unor finanţări nerambursabile care acordă sprijin proiectelor de resurse umane; - realizarea unui  muzeului al comunei si al unui centru cultural CRLR; - încurajarea angajării tinerilor absolvenţi de învăţământ de orice tip pe programe guvernamentale 
de subvenţionare; - iniţiative comune de îmbunătăţire a ofertei de instruire prin dezvoltarea unor parteneriate cu autorităţi publice - instituţii de învăţământ - mediu de afaceri; 
- dezvoltarea şi diversificarea componentei caritabile, filantropice- dezvoltarea imaginii în faţa comunităţii;
- participarea la proiecte şi programe susţinute financiar de organisme naţionale şi internaţionale;
- extinderea contactelor şi parteneriatelor în sistemul educaţional; - atragerea de fonduri pentru dezvoltarea unor mestesuguri traditionale; - crearea unui centru pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare; - dotarea cu vestiare si tribune a  terenului sportiv în afara comunei; 
- Reţeaua Europeana Natura 2000 –motor de dezvoltare; - posibilitatea dezvoltării unor tehnologii performante în domeniul gestionării deşeurilor dar şi de reciclare a acestora; 
- oportunitatea dezvoltării protecţiei mediului zonei prin proiecte cu finanţare nerambursabilă; 
- oportunitatea adoptării unor măsuri ce vizează împăduriri pe anumite suprafeţe de teren, vizând astfel protecţia mediului împotriva unor factori dăunători precum degradarea terenurilor agricole, eroziunea eoliană şi pluvială etc.; - posibilitatea aplicării unor măsuri de conştientizare a populaţiei cu privire la dezvoltarea durabilă şi la protecţia mediului; - disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene alocate pentru sectorul de mediu;
- disponibilitate de fonduri structurale pentru managementul integrat al deşeurilor;
- disponibilitate de fonduri a Uniunii Europene pentru protecţia naturii;
- dezvoltarea sustenabilă a turismului; - oportunităţi de valorificare a energiei alternative. 

   Ameninţări
- menţinerea unui aspect dezagreabil a comunei, datorită unei infrastructuri de transport necorespunzătoare (străzi secundare, parcări).
- supraexploatarea sistemului de furnizare a apei potabile;
- riscuri de înfundare a străzilor în condiţii meteorologice nefavorabile;
- risc de prabusire a unor maluri abrupt din intravilan;
- amânări în conectare a satului la sistemul de alimentare cu gaze naturale;
- înregistrarea unor întreruperi frecvente în reţeaua de iluminat, datorate stării necorespunzătoare a reţelelor;
- cadru legislativ insuficient pentru sprijinul IMM- urilor la start- up;
- instabilitatea legislativă;
- continuarea procedurilor birocratice, complexe şi cu durată mare în timp, pentru obţinerea de finanţări 
nerambursabile sau rambursabile;
- atracţiile turistice potenţiale necesită investiţii importante externe pentru a fi puse în valoare;
- lipsa unei coordonări de atragere a investiţiilor străine;
- înstrăinarea terenurilor agricole şi a produselor rezultate;
- mentalitate tradiţionalistă;
- calamităţi naturale;
- deplasarea forţei de muncă locale în afara comunei şi în afara graniţelor ţării;
- participare civică scăzută;
- dezinteresul tinerilor faţă de procesul educativ;
- lipsa de educaţie sanitară;
- atitudinea refractară a populaţiei faţă de propria stare de sănătate;
- incidenţa bolilor transmisibile şi a bolilor cronice;
- apariţia unui decalaj social între persoanele care îşi pot permite o asigurare medicală şi persoanele defavorizate;
- dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor majore în domeniul infrastructurii;
- orice formă de poluare poate avea consecinţe economice semnificative asupra activităţii din zonă;
- defectele poluării asupra stării de sănătate a populaţiei;
- creşterea necontrolată a traficului vehiculelor cu consecinţe adverse asupra emisiilor în aer;
- extinderea suprafeţelor construite în defavoarea spaţiilor verzi;
- creşterea economică poate avea ca rezultat creşterea presiunii asupra biodiversităţii;
- poluarea apelor datorită activităţii necorespunzătoare a anumitor societăţi comerciale / populaţiei din punct de vedere al protecţiei mediului.


p1-  admin, 05-03-2012   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Carcaliu - Toate drepturile rezervate